Home » Luft og Lunger » Ny immunterapi: Øger overlevelsen blandt stadie III-lungekræftpatienter
Immunterapi

Ny immunterapi: Øger overlevelsen blandt stadie III-lungekræftpatienter

Foto: Getty Images
avatar

Peter Meldgaard

Overlæge på Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Forsøg med immunterapi på stadie III-lungekræftpatienter viser lovende resultater. Behandlingen bør indføres i Danmark, mener overlæge Peter Meldgaard.

Immunterapi har i flere studier vist sig effektivt til bekæmpelse af forskellige kræftformer, og nu er nyt præparat på vej, som potentielt kan forbedre behandlingen af patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) i stadie III.

Hidtil har immunterapi kun været testet på stadie IV-patienter, men i et amerikansk studie har man for første gang testet den kurative effekt af immunterapi på stadie III-patienter.

Præparatet indeholder et antistof, som binder sig til proteinet PD-L1, der sidder på overfladen af kræftceller. PD-L1 er et slags slør, som gør, at immunsystemet ikke opfatter kræftcellerne som unormale, men antistoffet vækker immunsystemet til live, så det kan bekæmpe kræftcellerne.

Immunterapien blev testet i et randomiseret, dobbeltblindet forsøg med i alt 713 patienter, som alle havde fået kemoterapi og stråleterapi og ikke viste tegn på sygdomsprogression efter første scanning. 236 modtog placebo, og 413 modtog immunterapi via intravenøs infusion af 10 mg/kg hver 2. uge i op til 1 år.

Forlænger patienternes levetid

Resultaterne af studiet viser, at patienter, som modtog immunterapi, klarer sig bedre end kontrolgruppen, både hvad angår sygdomsprogression og overlevelsesrate.

Ser man på overlevelsesraten, som er den vigtigste markør, ligger hazard ratioen på 0,68. Hvis den er under 1, betyder det, at overlevelsesraten for testgruppen er bedre end for kontrolgruppen. Dog med det forbehold, at sikkerhedsintervallet ligger fra 0,47 til 0,997.

Forståelsen af virkningsmekanismen bag immunterapi er stadig primitiv, men Peter Meldgaard, overlæge på Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, mener, at studiets resultater er meget positive.

”Studiet fortæller os, at det er en god idé at give immunterapi som opfølgning på kemoterapi og strålebehandling. Derfor er vi efter min mening nødt til at indføre behandlingen i Danmark,” siger han.

Det brede sikkerhedsinterval kan ifølge Peter Meldgaard skyldes mangel på opfølgningsdata. Men til ASCO-konferencen i juni forventer han, at der bliver præsenteret nye opfølgningstal, som formentlig indsnævrer sikkerhedsintervallet og dermed cementerer overlevelsesgevinsten.

Så mange kan få gavn af behandlingen

Før immunterapien kan anvendes klinisk, kræver det en anbefaling fra Medicinrådet. Den er undervejs og forventes klar senere på året. Rådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi og konkluderer, at der er en klinisk merværdi, dog kun for patienter med en PD-L1-ekspression over 1 procent.

Rådet forventer, at omkring 340 danske patienter om året vil være kandidater til behandling med præparatet. Tallet er udregnet på baggrund af, at ca. 850 patienter diagnosticeres med NSCLC i stadie III årligt. 80 procent af disse (680) vil være kandidater til kurativ behandling, og cirka 75 procent (510) vil ikke progrediere under behandling. Af disse skønner fagudvalget, at 2/3 (340) vil have en PL-L1-ekspression over 1 procent.

Peter Meldgaard mener dog som udgangspunkt, at man bør give immunterapi til alle uanset PD-L1 ekspression.

”PD-L1 er enormt heterogent udtrykt, hvorfor én måling sjældent er nok til at konkludere patientens PD-L1-ekspression. Det kan være negativt ved én måling og meget højt ved den næste. På grund af den usikkerhed så jeg helst, at vi gav immunterapi til alle,” siger han.

Brug for mere forskning i effekten af immunterapi

Selvom immunterapien har en gavnlig effekt for en del patienter, vil der være andre, som ikke har gavn af den. Derfor gælder det om at forske videre i effekten, når behandlingen på et tidspunkt bliver anvendt på danske patienter.

”Deltagerne i studiet er nøje udvalgte, men de patienter, vi har i klinikken, er en noget mere broget skare. Derfor bliver det spændende at se, hvilken effekt behandlingen får. Det er vores opgave at lede efter biomarkører, som kan gøre os klogere på virkningen af immunterapi, så vi forhåbentlig på et tidspunkt kan afgøre på forhånd, hvem der får gavn af behandlingen,” siger Peter Meldgaard.

Next article