Home » Annual Oncology » Forskning i cancer åbner op for nye behandlingsmuligheder
Annual Oncology

Forskning i cancer åbner op for nye behandlingsmuligheder

Foto: Unsplash
avatar

Lotte Engell-Nørregård

Formand for DSKO, MD, PhD, Afdeling for kræftbehandling, Herlev

Forskningen på kræftområdet er i disse år i rivende udvikling. Vi ved i dag mere end nogensinde om hvilke mekanismer, der driver kræft, og denne viden giver grobund for en række nye behandlingsmuligheder.

De sidste år er behandlingen med checkpointinhibitorer (immunterapi) gået fra at være en behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter til nu også at være godkendt som forebyggende behandling til nogle patienter efter operation for malignt melanom og til nogle patienter med ikke-småcellet lungekræft efter kurativ konkomitant kemo/stråle-terapi.

Forskningen med manipulation af immunforsvaret fortsætter på mange fronter. Der arbejdes bl.a. med en helt skræddersyet behandling mod specifikke overfladeproteiner ved manipulation af T celle receptorer, i form af CAR-T.

Også forskning i cirkulerende tumor DNA er stigende. Det undersøges, om vi kan udvælge præcis hvilke patienter, der skal have forebyggende behandling. Samt om vi i forbindelse med udredning, eller ved progression, kan opnå samme præcise diagnostik ved en blodprøve som ved ny, måske risikabel, biopsi.  

Patientens livskvalitet

Mange nye behandlinger er godkendt gennem de seneste år, og vi ser øget overlevelse for mange kræfttyper. Ved længere overlevelse bliver senfølger tiltagende vigtige. Vi skal være opmærksomme på at spørge ind til senfølger, ligesom vi skal hjælpe patienterne med håndtering af disse.

Ernæring og motion er andre vigtige dimensioner i håndteringen af kræftpatienter og er, sammen med senfølger, vigtige elementer af patientens samlede livskvalitet.

Medicinrådets arbejde

En regulering af ibrugtagning af ny medicin og indikationsudvidelser er nødvendig, hvis medicinudgifterne ikke skal udhule hospitalernes budgetter. Til at varetage denne opgave har vi Medicinrådet, der nu har fungeret i godt 2,5 år. Der har været offentlig kritik af nogle af Medicinrådets afgørelser, men en planlagt evaluering af Medicinrådet fra i foråret vurderede, at rådet lever op til sit formål. Der beskrives dog forbedringsforslag, og Danske Regioner har netop udsendt høring over forslag til ændringer.

Arbejdet i Medicinrådets fagudvalg er vigtigt men også tidskrævende. Det er vigtigt, at arbejdet prioriteres fra afdelings- og hospitalsledelserne. Både så der gives tid til arbejdet, men også at der fortsat er mulighed for kongresdeltagelse og videreuddannelse for fagudvalgsmedlemmerne. Derudover vil det være fordelagtigt, at der i afdelingerne er et rekrutteringsgrundlag af habile speciallæger til arbejdet i fagudvalgene, idet der jævnligt oprettes nye fagudvalg, og der er lagt op til løbende udskiftning af medlemmerne af fagudvalgene.

Cancerforebyggende tiltag

Mens vi dykker dybere i biomarkører og avancerede behandlinger, er det dog stadig vigtigt også at holde fokus på forebyggende tiltag, for hvis man kan undgå en cancersygdom, er prognosen stadig langt bedre end selv den bedste onkologiske behandling.

Derfor er det et stort skridt i den rigtige retning, at HPV-vaccination nu også er blevet indført til drenge under 12 år. Dog vil et catch-up program til de lidt ældre være velkomment. Stigningen i andelen af unge rygere er derimod dybt bekymrende. Ligeså er den manglende politiske vilje til at øge cigaretpriserne og investere i afvænningstilbud. En massiv politisk indsats på dette område er nødvendig, hvis vi skal sænke antallet af rygere og dermed fremadrettet nedsætte den betydelige sygdomsbyrde af rygerelaterede sygdomme, herunder kræft. 

Next article